Ogólne zasady i warunki udziału w programie SportAnalytik PL
 
Program SportAnalytik PL ma na celu określenie predyspozycji sportowych dzieci pomiędzy 5 a 15 rokiem życia w celu indywidualnego ustalenia optymalnych warunków do uprawiania konkretnej dyscypliny sportu dla każdego zbadanego dziecka.
Celem realizacji odpowiednio dobranych ćwiczeń jest odkrycie umiejętności sportowych badanego dziecka oraz wskazanie rodzicowi najodpowiedniejszej dyscypliny sportu w jakiej dziecko powinno się rozwijać.
Podstawowym celem programu SportAnalytik jest dawanie dziecku radości i satysfakcji z aktywności sportowej. Dodatkowo program wskazuje i odkrywa sportowe talenty dzieci w celu ich ogólnego rozwoju, w tym kształtowaniu i wyborze ewentualnej kariery sportowej.
 
Zobowiązania wynikające z umowy - zobowiązania pomiędzy Fundacją Możesz Więcej jako operatorem programu SportAnalytik PL a rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka, które będzie uznane za klienta programu. W ramach wzajemnego zobowiązania brane są pod uwagę zastrzeżenia kodeksu cywilnego. Umowa pomiędzy Fundacją a rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka oparta jest na procesie rejestracji na stronie internetowej http://www.sportanalytik.pl i akceptacji przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka warunków uczestnictwa w programie przed realizacją wybranego Dnia Sportu, zgodnie z przyjętymi wcześniej zasadami.
 
Test fizyczny – polega na zbadaniu fizycznych predyspozycji dziecka, w oparciu o 8 ćwiczeń, z których każde testuje inną umiejętność sportową. Test sprawności fizycznej składa się z następujących elementów: biegu sprintem na 30 metrów, stania na czas na jednej nodze, wyskoku wzwyż, półbrzuszków, biegu wahadłowego, skłonu tułowia w siadzie, wyrzutu piłki do koszykówki, biegu na 800 metrów.
 
Raport talentu – uzyskane indywidualnie przez każde dziecko wyniki badań zostają porównane w Dniu Sportu z wynikami uzyskanymi przez inne dzieci tej samej płci i w tym samym wieku będącymi w bazie SportAnalytik za pomocą dedykowanego do tego celu oprogramowania. Dodatkowo raport talentu wskazuje w jakim stopniu dziecko spełnia indywidualne wymagania dotyczące poszczególnych sportów do uprawiania jakich dziecko ma naturalne predyspozycje.
Raport talentów pokazuje następujące rezultaty:
1. Wyniki testu fizycznego i informacja o osobistych preferencjach zbadanego dziecka.
2. Porównanie poszczególnych wyników umiejętności fizycznych uzyskanych przez zbadane dziecko z wynikami uzyskanymi przez jego rówieśników (baza danych zawiera ponad 100 000 wyników).
3. Ocena mocnych stron zbadanego dziecka.
4. Wskazówki szkoleniowe dla poprawy słabych stron wykrytych u zbadanego dziecka.
 
Raport sportu – polega na przedstawieniu wyników uzyskanych z badań osiągnieć. Raport stanowi kontynuację i rozwinięcie raportu talentu. Raport zawiera indywidualne rekomendacje do uprawiania odpowiedniego sportu dla zbadanego dziecka.
Raport sportu zawiera następujące informacje:
1. Wybór TOP 5 dyscyplin sportowych dla badanego dziecka.
2.
Kontakt do klubów sportowych, miejsc gdzie można uprawiać wskazane dyscypliny w najbliższym otoczeniu przebadanego dziecka.
3.
Ocena przydatności preferowanego sportu.
 
Cennik - cena indywidualnych usług zapewnionych przez Fundację Możesz Więcej w ramach udziału w programie SportAnalytik PL, dostępny na stronie http://www.sportanalytik.pl
 
Dzień Sportu – Odbywa się zazwyczaj w weekend i trwa około 3 godzin. Wszystkie zarejestrowane dzieci uczestniczą wówczas w testach sprawnościowych. Dzień Sportu kończy się wygenerowaniem dla każdego dziecka raportu talentów, raportu sportu oraz pokazaniem wyników dzieciom i ich rodzicom lub opiekunom prawnym.
 
Rejestracja – W celu rejestracji dziecka na Dzień Sportu należy uzupełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie http://www.sportanalytik.pl, zawierający dane dziecka wraz z warunkami uczestnictwa. Rejestracja dziecka jest jednoznaczna z zapoznaniem się z warunkami udziału w Dniu Sportu, które zostaną potwierdzone podczas rejestracji online na stronie internetowej. W trakcie rejestracji na Dzień Sportu, rodzic lub opiekun prawny dziecka jest zobligowany do poinformowania o jakichkolwiek problemach zdrowotnych dziecka. W przypadku braku problemów zdrowotnych dziecko będzie wykonywać wszystkie ćwiczenia z pełnym obciążeniem.
 
Płatności za usługi - suma opłat za usługi zrealizowane przez Fundację Możesz Więcej w ramach realizacji programu SportAnalytik PL umieszczone są w cenniku. Płatność odbywa się podczas rejestracji na Dzień Sportu poprzez system płatności elektronicznych dostępnych na stronie http://www.sportanalytik.pl.
 
Ryzyko związane ze stanem zdrowia badanego dziecka - Klient jest zobligowany, aby poinformować Fundację Możesz Więcej będącą operatorem programu SportAnalytik PL o stanie zdrowia badanego dziecka, a zwłaszcza o zażywanych przez niego lekach i innych czynnikach uniemożliwiających udział dziecka w badaniu ze względu na jego stan zdrowia. Rodzic lub opiekun prawny potwierdza stan zdrowia i sprawność badanego dziecka w kontekście jego udziału w badaniach fizycznych i testach z osobistych preferencji sportowych.
 
Odpowiedzialność Fundacji Możesz Więcej jako operatora programu SportAnalytik PL - Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za uzyskane wyniki badanego dziecka. Wyniki badań są przedstawiane w formie Raportu talentu i Raportu sportowego. Przedstawione raporty nie oznaczają one, iż badane dziecko pomyślnie poradzi sobie z zalecanym sportem. Sukces dziecka jest powiązany z jego zaangażowaniem, zdolnościami fizycznymi jak i wieloma innymi czynnikami. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za zgubione lub zniszczone podczas Dniu Sportu cenne rzeczy osobiste należące do badanych dzieci, ich rodziców lub opiekunów prawnych.
 
Ochrona danych osobowych - Rodzic lub opiekun prawny dziecka wyraża zgodę na przetwarzanie własnych danych osobowych oraz danych osobowych swojego dziecka, uwzględnionych w formularzu zgłoszeniowym. Powyższe dane gromadzone są na potrzeby Fundacji Możesz Więcej jako operatora programu SportAnalytik PL w celu gromadzenia bazy danych oraz do celów administracyjnych. Rodzic lub opiekun prawny dziecka potwierdza dane osobowe i deklaruje, że jest świadomy, iż będą one w posiadaniu Fundacji Możesz Więcej. Zakres danych osobowych obejmuje: imię i nazwisko badanego dziecka, wiek, wyniki testu sprawnościowego, kontakt (email, numer telefonu). Rodzic lub opiekun prawny oświadcza, że jest świadomy, iż Fundacja może użyć jego danych osobowych oraz danych jego dziecka do utworzenia raportów prezentujących wyniki testów. Po wyrażeniu zgody przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka, wynik testów mogą być opublikowane w celu promocji SportAnalytik PL. Rodzic lub opiekun prawny dziecka ma prawo dostępu do własnych danych osobowych oraz danych dziecka zamieszczonych w zgłoszeniu. Dodatkowo ma możliwość ich korygowania, blokowania i może poprosić o usunięcie ich z bazy danych. Rodzic lub opiekun prawny dziecka zapisując dziecko na Dzień Sportu SportAnalytik PL zgadza się na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015. poz. 2135).
Sport Analytik děti